Sprzedaż używanych wtryskarek - skup – transport

Europnet IMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych i Sprzedaży sprzętu (wtryskarki i sprzęt peryferyjny)

1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług serwisowych (OWSUSiS) i sprzedażowych określają zasady świadczenia przez Europnet IMM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową („Europnet IMM sp. z o.o. sp.k”) usług w tym zakresie. Wszelkiego rodzaju inspekcje, naprawy, zlecenia zmiany miejsca posadowienia maszyn, doradztwo i inne prace zlecone dla Europnet IMM sp. z o.o. sp.k („usługi serwisowe”), będą wykonywane według poniższych zasad chyba, że strony umowy pisemnie wyraźnie uzgodnią inaczej sposób świadczenia usług i wykonania zobowiązań przez Europnet IMM sp. z o.o. sp.k.

2. W przypadku konieczności użycia, dla wykonania usług serwisowych, części zamiennych lub materiałów przez Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, na podstawie osobnego zamówienia od Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące w Europnet IMM sp. z o.o. sp.k ogólne warunki sprzedaży części zamiennych i materiałów (OWS). W takim przypadku OWS stanowią integralną część umowy świadczenia usług serwisowych, a wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWS mogą wynikać jedynie z umowy zawartej przez strony na piśmie. W razie braku takiego osobnego zamówienia, części zamienne lub materiały niezbędne do świadczenia usług serwisowych dostarcza Klient na własny koszt i ryzyko.

3. OWSUSiS oraz cennik świadczenia usług serwisowych obowiązujący w Europnet IMM sp. z o.o. sp.k („Cennik usług serwisowych”) stanowią integralną część wszystkich umów. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWSUSiS oraz Cennika usług serwisowych mogą wynikać jedynie z umowy zawartej przez strony na piśmie.

4. Umowa świadczenia usług serwisowych zostaje zawarta poprzez pisemne potwierdzenie przez Europnet IMM sp. z o.o. sp.k oferty zlecenia złożonego przez Klienta. Klient składa ofertę zlecenia w formie pisemnej, pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną. Ofertę uznaje się za złożoną z chwilą doręczenia jej do Europnet IMM sp. z o.o. sp.k w formie pisemnej, pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną – w zależności od wykorzystanego kanału komunikacji. Europnet IMM sp. z o.o. sp.k udziela odpowiedzi na ofertę w formie pisemnej, pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych, w okresie których Klient jest związany ofertą. Z chwilą doręczenia akceptacji oferty przez Europnet IMM dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług serwisowych. Wszelkie pochodzące od Europnet IMM propozycje, reklamy, informacje i cenniki stanowią zaproszenie do rokowań.

5. OWSUSiS podane są do wiadomości Klienta najpóźniej przy składaniu przez niego oferty, a ponadto dostępne są w siedzibie Europnet IMM sp. z o.o. sp.k i na stronie www. https://europnet.eu/pl/owsu/ Jeżeli Klient nie złożył wraz ze złożeniem oferty oświadczenia o akceptacji OWSUSiS, Europnet IMM sp. z o.o. sp.k może wstrzymać udzielenie odpowiedzi na ofertę i wykonanie usługi serwisowej do czasu otrzymania takiego pisemnego oświadczenia.

6. Oświadczenie Europnet IMM sp. z o.o. sp.k o przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jej przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu Europnet IMM.

7. Oświadczenie Europnet IMM sp. z o.o. sp.k o przyjęciu oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień zmieniających istotę treści zamówienia poczytuje się za jej przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu Europnet IMM, o ile Klient potwierdzi oświadczenie Europnet IMM sp. z o.o. sp.k w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczeniu Europnet IMM sp. z o.o. sp.k. W razie bezskutecznego upływu terminu 3 dni roboczych, Klient i Europnet IMM nie są związani ofertą ani oświadczeniem o jej przyjęciu z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień, a do zawarcia umowy niezbędne jest złożenie ponownej oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez Europnet IMM.

8. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSUSiS i Cenniku usług serwisowych, Europnet IMM sp. z o.o. sp.k dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów świadczenia usług serwisowych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części lub całości, lub do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

9. Kosztorysy, rysunki oraz inne dokumenty pozostają własnością Europnet IMM sp. z o.o. sp.k w zakresie praw autorskich i praw własności intelektualnej i nie mogą być przekazywane osobom trzecim w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, a w przypadku braku przyjęcia zlecenia lub na żądanie Europnet IMM sp. z o.o. sp.k muszą zostać niezwłocznie zwrócone. W razie braku zwrócenia nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane i udostępniane j.w. przez Klienta.

10. Inne warunki świadczenia usług serwisowych nie stanowią integralnej części umowy bez pisemnej zgody Europnet IMM sp. z o.o. sp.k.

11. Wszystkie daniny publiczne (podatki, opłaty, cła, etc.) wynikające z podpisania i realizacji umowy świadczenia usług serwisowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Klient.

12. Usługa serwisowa jest wykonywana w przedsiębiorstwie Klienta. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie/maszynę objęte usługą serwisową w celu jej wykonania, a także zapewnić jego rozruch na swój koszt i ryzyko. Klient poinformuje odpowiednio wcześniej Europnet IMM sp. z o.o. sp.k oraz odpowiedzialny za wykonanie usługi serwisowej personel Europnet IMM sp. z o.o. sp.k o obowiązujących na miejscu wykonywania usług przepisach i normach, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

13. Obligatoryjną częścią każdej usługi serwisowej, niezależnie od zakresu świadczenia wynikającego z danego zamówienia jest diagnostyka usterki (ustalenie zakresu usterki), za której wykonanie Klient uiszcza opłatę wg stawek godzinowych wynikających z Cennika usług serwisowych.

14. Klient zobowiązuje się udostępnić urządzenia/maszyny do wykonania usługi serwisowej, w tym instalacji, naprawy, modyfikacji lub konserwacji, po uprzednim zarchiwizowaniu istotnych danych (głównie danych systemowych) oraz zapewnić odpowiednie warunki wykonania czynności serwisowych, w tym techniczne i informatyczne.

15. Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz Europnet IMM sp. z o.o. sp.k wynagrodzenie za usługę serwisową według stawek godzinowych zawartych w Cenniku usług serwisowych lub ryczałtowych określonych w odrębnej pisemnej umowie. Wszystkie opłaty w Cenniku są opłatami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawce. Data płatności wynika z treści faktury.

16. Czas trwania prac serwisowych jest odnotowywany w protokole pracy Serwisanta. Klient conajmniej raz dziennie potwierdza fakt wykonania usługi poprzez podpis swojego pracownika, bądź podpis osoby uprawnionej do podejmowania tego typu decyzji bądź samodzielnie. Formularz serwisowy jest podstawą do obliczenia należności za wykonaną usługę. Obliczenie kwoty należnej dokonywane jest w oparciu o „Cennik usług serwisowych” oraz treść umowy. Codzienny brak potwierdzenia wykonanych przez Serwisanta prac może być podstawą zaprzestania wykonywania usługi i rozliczenia jej na tym etapie.

17. Płatności będą dokonywane przez Klienta przelewem bez jakichkolwiek potrąceń na rachunek bankowy Europnet IMM sp. z o.o. sp.k wskazany w danej fakturze VAT, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

18. Usługi serwisowe wykonywane są po wpłacie zaliczki dla Europnet IMM na konto: Santander Bank Polska, konto 50 1090 2529 0000 0001 5307 5281, która obejmuje koszt dojazdu „do Klienta i z powrotem” + 50% umówionej lub przewidzianej wstępnie stawki wynagrodzenia.

19. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia w całości lub części, Europnet IMM sp. z o.o. sp.k jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia bez odrębnego wezwania do ich zapłaty a także do odmowy przyjęcia lub realizacji, w tym wstrzymania realizacji kolejnego zamówienia Klienta, do czasu uregulowania zaległych należności, bez konieczności osobnego wzywania Klienta do dokonania zapłaty w dodatkowym terminie.

20. Koszty zakwaterowania personelu Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, koszty dojazdu do Klienta i powrotu, itp. związane z realizacją usługi na miejscu u Klienta pokrywa Klient i są one doliczane do kwoty objętej daną fakturą VAT.

21. W przypadku braku warunków do wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, Klient zostanie obciążony za czas poświęcony przy wykonywaniu usługi wg stawek wynikających z Cennika usług serwisowych, w szczególności gdy:

a/ ustalony termin nie został dotrzymany z przyczyn leżących po stronie Klienta,

b/ umowa świadczenia usług serwisowych została rozwiązana w czasie realizacji zamówienia.

22. Za czas przestoju z winy Klienta Klient zapłaci jak za czas rzeczywistej pracy personelu Europnet IMM sp. z o.o. sp.k.

23. Koszty użytych do wykonania usługi serwisowej materiałów lub części zamiennych ponosi Klient. Koszt ten zostanie określony albo wg Cennika usług serwisowych albo wg kosztów rynkowych nabycia materiałów lub części zamiennych, jeśli materiały lub części zamienne zgodzi się dostarczyć Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, a zasadniczo koszt ten poniesie Klient przez nabycie materiałów lub części zamiennych we własnym zakresie.

24. Termin wykonania usługi serwisowej lub dostarczenia sprzedanej wtryskarki i/lub urządzeń peryferyjnych przez Europnet IMM sp. z o.o. sp.k przesuwa się odpowiednio – również w trakcie pozostawania w zwłoce – w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz wystąpienia innych nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, takich jak np. strajki, lokauty, wojna, stan wojenny, epidemia zarazy, zakłócenia w ruchu drogowym, przerwy w dostawie mediów bądź zagrożenie ww.

25. Wszystkie używane części, urządzenia peryferyjne i wtryskarki (zainstalowane w urządzeniach peryferyjnych karty mogą mieć inną ilość godzin pracy niż wtryskarka), które zostały sprzedane choćby pośrednio przez Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, mają wyłączoną rękojmię i nie posiadają gwarancji chyba, że taka zostanie indywidualnie, pisemnie (pod rygorem nieważności) udzielona klientowi.

26. Klient ma prawo, przed zakupem, do obejrzenia wtryskarki/urządzenia peryferyjnego/używanej części. Rezygnacja przez klienta z obejrzenia przedmiotu sprzedaży jest równoznaczna z tym, że Klient zapoznał się ze stanem technicznym i wizualnym maszyny/urządzenia peryferyjnego/używanej części, a Europnet IMM sp. z o.o. sp.k zwolniony jest z jakikolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

27.

1.W razie zakupu wtryskarki od Europnet IMM sp. z o.o. sp.k klient może dodatkowa zlecić: a. transport do wskazanego miejsca,

b. ustawienie maszyny we wskazanym miejscu zgodnie z zaleceniami producenta wtryskarki i/lub urządzeń peryferyjnych,

c. pomoc tj. „asysta Serwisanta” Europnet IMM sp. z o.o. sp.k przy uruchomieniu wtryskarki i/lub urządzenia peryferyjnego w rozmiarze jednego dnia pracującego z zastrzeżeniem, że będzie to bezpośrednio po rozładunku,

d. pomoc w uruchomieniu wtryskarki do etapu pracy „na sucho” (prace obejmują etap gdy wtryskarka i/lub wszystkie urządzenia podłączone są skutecznie do komputera głównego i wykonują przewidziane czynności przedprodukcyjne),

e. pomoc w wdrożeniu produkcji (prace do etapu uruchomienia produkcji z użyciem formy),

2. Poza usługą określoną w pkt c. „asysta Serwisanta” pozostałe usługi są płatne zgodnie z CSU lub negocjowane indywidualnie.

3. Asysta Serwisanta oznacza pomoc osobom odpowiedzialnym z ramienia kupującego przy pierwszorazowym uruchomieniu „na sucho”.

28. Dane techniczne wtryskarek/urządzeń peryferyjnych/części zamiennych każdorazowo określa specyfikacja producenta. Protokół z oględzin może obejmować dodatkowe zdjęcia, lub informacje udzielone na szczegółowe zapytania kupującego przed nabyciem wtryskarki i/lub urządzeń peryferyjnych. Ustalenia te samoistnie potwierdza także zaakceptowana przez kupującego faktura pro forma.

29. W przypadku opóźnienia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Europnet IMM sp. z o.o. sp.k , Klient ponosi wszystkie koszty związane z wydłużeniem terminu.

30. Europnet IMM sp. z o.o. sp.k może, częściowo lub całkowicie odstąpić od umowy w przypadku, gdy nieprzewidziane przez Europnet IMM sp. z o.o. sp.k okoliczności zasadniczo zmieniają znaczenie ekonomiczne lub treść bądź sposób świadczenia usługi serwisowej lub w znacząco odmienny sposób wpływają na okoliczności bądź sposób świadczenia usługi serwisowej Europnet IMM sp. z o.o. sp.k, a umowa nie może być odpowiednio zmodyfikowana zgodnie z zasadą dobrej wiary, lub gdy znacząco pogorszy się sytuacja ekonomiczna Klienta. Europnet IMM sp. z o.o. sp.k może odstąpić od umowy nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia.

31. W przypadku rozwiązania z umowy przez Klienta bez winy Europnet IMM sp. z o.o. sp.k i bez względu na podstawę prawną, Europnet IMM sp. z o.o. sp.k należna jest kara umowna w wysokości 70% kwoty wynagrodzenia z tytułu zlecenia, którą Europnet IMM sp. z o.o. sp.k może potrącić z wpłaconej zaliczki.

32. Europnet IMM sp. z o.o. sp.k odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Klientowi z winy umyślne, a odszkodowanie jest ograniczone do rzeczywistych udokumentowanych strat poniesionych przez Klienta, wynikających bezpośrednio z wykonania usługi serwisowej. Wszelka odpowiedzialność Europnet IMM sp. z o.o. sp.k wykraczająca poza postanowienia zdania poprzedzającego jest niniejszym wyłączona. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności Europnet IMM sp. z o.o. sp.k za utracone korzyści m.in. wskutek przestojów produkcyjnych i przerw w pracy, nabycia innych maszyn/urządzeń, kar umownych, odszkodowań, honorariów, wynagrodzenia naruszenie praw autorskich lub praw własności intelektualnej.

33. W przypadku, gdy Europnet IMM sp. z o.o. sp.k z tytułu wykonania danej usługi serwisowej ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na mocy pkt 31

powyżej, zakres tej odpowiedzialności ogranicza się do kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonania danej usługi serwisowej.

34. Przez wady oprogramowania rozumie się tylko wady ujawnione podczas właściwego użytkowania oprogramowania i w negatywny sposób wpływające na poprawne funkcjonowanie urządzeń w zakresie niniejszej umowy. Klient oświadcza, że jest świadom, iż w obecnym stadium techniki nie jest możliwe całkowite wykluczenie wszystkich potencjalnych wad programów do transmisji danych.

35. Klient nie może przenosić swoich praw umownych na osoby trzecie bez wyraźnej i pisemnej pod rygorem nieważności zgody Europnet IMM sp. z o.o. sp.k .

36. Wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o Odpadach, powstałych przy wykonywaniu usług serwisowych jest Klient.

37. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z umowy jest sąd we Wrocławiu.

38. Klient zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Europnet IMM sp. z o.o. sp.k o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

39. Niniejsze OWSUSiS wchodzą w życie z dniem 01/04/2023.